ધો.11-સાયન્સ માટે રજીસ્ટ્રેશન શરૂ થઇ ગયેલ છે. (01-05-2020)

ધો.11-સાયન્સમાં પ્રવેશ માટે રજીસ્ટ્રેશન શરૂ થઇ ગયેલ છે.

રજીસ્ટ્રેશન કરવા અહીં કલીક કરો: https://forms.gle/mYba5bfgXan8o2iS8

Quality Education
About us:
Philosophy
History of the School
Staff Directory
FAQ's
NIB Policies
Messages
Admissions
Contacts
Campus:
Science Lab
Biotech Lab
Smartclass
3D Lab
A.C. Hostel
Science:
Career Guide
NIOS
Introduction
GUJCET-2020
NEET-2020
JEE- MAIN 2020
JEE-Advanced-2020
School Result
Students:
Test
Photo Gallery
Video Gallery
Announcements
News
NIBians
Result
School Calendar