ધો.9,10,11-સાયન્સ માટે રજીસ્ટ્રેશન શરૂ થઇ ગયેલ છે. (29-05-2017)

ધો. 9,10,11-સાયન્સમાં પ્રવેશ માટે રજીસ્ટ્રેશન શરૂ થઇ ગયેલ છે.

Quality Education
About us:
Philosophy
History of the School
Staff Directory
FAQ's
NIB Policies
Messages
Admissions
Contacts
Campus:
Science Lab
Biotech Lab
Smartclass
3D Lab
A.C. Hostel
Science:
Career Guide
NIOS
Introduction
GUJCET-2018
NEET-2018
JEE- MAIN 2018
JEE-Advanced-2018
School Result
Students:
Test
Photo Gallery
Video Gallery
Announcements
News
NIBians
Result
School Calendar